Om de dienstverlening en kwaliteit te waarborgen, werk ik met Algemene Voorwaarden. Op het moment dat u een afspraak bij mij maakt verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

Algemene Voorwaarden 2023/2024


Welkom bij Haarzuiver Eco Friendly Haarsalon, gevestigd te Veenendaal, 3905 HL aan de Markiezenhof 7 en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 63549808

 

Om de dienstverlening en kwaliteit te waarborgen, werk ik met Algemene Voorwaarden. Op het moment dat u een afspraak bij mij maakt verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.


1.Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Haarzuiver en
een cliënt waarop Haarzuiver deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2.Inspanningen Haarzuiver
Haarzuiver Eco Friendly Haarsalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Haarzuiver zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3.Diensten
Haarzuiver biedt kappers diensten aan in de kapsalon. De klant maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van Haarzuiver.


4.Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Haarzuiver bij minder dan 24 uur van te voren 50% van het bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen. Zegt de klant korter dan 12 uur van te voren af of komt de klant helemaal niet, dan mag Haarzuiver het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.Indien de cliënt niet thuis is op het gemaakte tijdstip, mag Haarzuiver de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Haarzuiver moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

5.Haarkleuringen

1.Heeft u zelf geëxperimenteerd met haarverf en is dit verkeerd uitgepakt? Ga er dan niet van uit dat ik kan toveren. Als u bij mij om hulp vraagt, zal ik mijn uiterste best doen om uw haren weer een normale en mooie kleur te geven, maar er is een grote kans dat dit niet de kleur is die u in uw hoofd heeft omdat dit vaak niet meer haalbaar is. Na kleuringen die u zelf in uw haren heeft gedaan of laten doen door iemand anders, kan ik geen garantie geven dat ik uw kleur kan herstellen en/of verbeteren.

 

2.Heeft u henna gebruikt of andere natuurlijke haarkleuringen? Laat mij dit weten voor ik uw haren ga kleuren, ook al is het een jaar geleden geweest. Dit kan een reactie geven op haren die met plantenkleuringen gekleurd zijn (geweest), hierbij kan het voorkomen dat uw haren afbreken. Vermeld u dit pas na het kleuren en/of ontkleuren (onder andere highlights) en is uw haar hierdoor beschadigd of afgebroken, dan ben ik hiervoor niet verantwoordelijk. Uiteraard zal ik mijn best doen om u alsnog met een mooi kapsel te laten lopen, maar wees altijd eerlijk over de voorgaande kleurbehandelingen. Vooral als u lang haar heeft!

 

3.Bent u zwanger of gebruikt u medicijnen? Koortsremmers, pijnstillers (Ibuprofen, Aspirine, Finimal etc.) of erg sterke medicijnen zoals bijvoorbeeld morfine? Laat het mij weten voor wij een kleurbehandeling starten! Het komt namelijk regelmatig voor dat door het gebruik van medicijnen de haarkleur niet pakt of dat de kleur anders uitpakt. Ik zal u altijd aanraden om te wachten met het kleuren van uw haren tot u de medicijnen niet meer gebruikt. Houd er dan ook rekening mee dat de medicijnen nog lang sporen na kunnen laten in het lichaam, met name in het haar kunnen afvalstoffen gaan zitten. Dus zelfs een paar maanden na het gebruik van zware medicatie kan de kleuring slechter dekken of anders uitpakken. Wilt u tóch uw haren gekleurd hebben en het risico nemen dat de kleur niet dekt of iets anders uitpakt? Dan ligt de verantwoordelijkheid bij u en dient u de gehele behandeling te betalen, ook als het niet uitpakt zoals verwacht.

 

6.Gebruik van “verkeerde” verzorgingsproducten.

Uiteraard kan ik u niet verplichten tot de koop van professionele haarproducten die duurder zijn dan de goedkope producten van de drogist, maar ik raad u wel aan om vooral bij droog, beschadigd en gekleurd haar gebruik te maken van professionele shampoos, conditioners en maskers. Dit voorkomt dat uw haar sneller gaat pluizen, dof wordt en dat de haarkleur niet of nauwelijks vervaagd. Wilt u toch liever de goedkopere producten gebruiken? Dan kan ik geen garantie geven dat de haarkleur 6 weken zijn kleur en glans behoudt en dat uw haar verzorgd blijft. Ook kan een reguliere shampoo een laagje over het haar aanbrengen (de zogenaamde siliconen doen dit vooral), hierdoor kan het zijn dat de haarverf niet pakt omdat het niet goed genoeg door het aangebrachte laagje of de schubben laag heen kan dringen. Hou hier rekening mee, ook in dit geval dient u de gehele behandeling te betalen, ook al valt het resultaat tegen.
Voor de aankoop van professionele haar producten kunt u mij persoonlijk benaderen. Ik kan dan het gewenste product voor u bestellen. U kunt hierbij denken aan: verschillende shampoos, conditioners, haarmaskers en stylingproducten.


7.Betaling
Haarzuiver vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de officiële website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Haarzuiver vermeldt
prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk op
de officiële website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen . De prijzen gelden onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

 

8.Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Haarzuiver vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Haarzuiver aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Haarzuiver vermeldt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een digitale klantenkaart. Haarzuiver behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Haarzuiver zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

9.Aansprakelijkheid
Haarzuiver is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Haarzuiver is
uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante
lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.


10.Garantie
Haarzuiver geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.


Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt niet binnen 24 uur reclameert d.m.v. een bericht met foto of telefonisch contact
opneemt met Haarzuiver.
• De cliënt het kapsel heeft laten onderhouden door een andere salon.
• De cliënt andere producten dan de door Haarzuiver geadviseerde heeft gebruikt voor het
onderhoud van het kapsel.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van het kapsel niet heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


11.Beschadiging & diefstal
Haarzuiver Eco Friendly Haarsalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, kleding apparatuur of producten beschadigt. Haarzuiver meldt diefstal altijd bij de politie.

 

12.Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk,
doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Haarzuiver Eco Friendly Haarsalon. 

      Haarzuiver Eco Friendly Haarsalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Haarzuiver Eco Friendly Haarsalon zal uiterlijk binnen 2 werkdagen na melding van de klacht zijn standpunt al dan niet mondeling aan de klant kenbaar maken. Indien de klant zich wel/niet met het standpunt van Haarzuiver Eco Friendly Haarsalon kan verenigen, kan;

1.de (herstel)behandeling kosteloos over gedaan worden.

2.de behandelingsprijs geretourneerd worden.

   Behoudens opzet of bewust tegen adviezen in van Haarzuiver Eco Friendly Haarsalon bepaalde handelingen zijn verricht door de klant, is Haarzuiver Eco Friendly Haarsalon niet langer aansprakelijk.


13.Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich tijdens een afspraak met Haarzuiver Eco Friendly Haarsalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Haarzuiver Eco Friendly Haarsalon het recht de cliënt te weigeren zonder opgaaf van redenen. Betaling van de gehele behandeling blijft verplicht.

Kom zonder kinderen naar de kapsalon als deze niet op dat moment een knipafspraak hebben. De kapsalon is niet ingericht op los lopende kleine kinderen en de kapster en klant kunnen niet op het kind letten tijdens de behandeling.

 

14.Recht
Op elke overeenkomst tussen Haarzuiver en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.